, ,

Регистър на ръчно издадените касовите бележки, 33482

Формат: А5

Хартия: офсет

Обем: 50 л./к.

Прощнурован, номерация на всеки лист.

Количество в пакет: 10 бр.

Ед.цена без ДДС: 3,00 лв. (с ДДС: 3,60 лв.)

Ед.цена без ДДС (количество по-малко от пакет): 5,00 лв. (с ДДС: 6,00 лв.)

В сила от 02.07.2019 г. са направени изменения на Наредба Н-18 – чл.42, ал.3, съгласно които фирмите трябва да имат Регистър на касовите бележки от кочан, както и кочан с касови бележки (59, Касова бележка Сторно), който да използва при следните случаи:
1. ремонт на ФУ – „ремонт“
2. спиране на захранващото напрежение – „спиране на напрежението“, начален и краен час на периода
3. кражба на ФУ – „кражба“
4. експертиза на ФУ от БИМ – „експертиза“
5. невъзможност за изпращане на данни – „блокирало ФУ“
Кочанът задължително трябва да е прономерован, прошнурован и подпечатан с печат на фирмата, както и да е отбелязано към кое фискално устройство ще се използва (ако то не работи поради някои от изброените по-горе причини).

Нужно е да се попълни и Регистъра и да се съхранява заедно с книгата с дневните отчети за касовите апарати.

(печата се по заявка)